2012-04-17 Tolketj

Tirsdag 17. april hadde vi dialogmøte med Tolketjenesten i Hordaland, på Kokstad.

Referatet finner du nederst, etter bildene. Foto: RA.

I dette lokalet sitter de som tar imot tolkebestillinger, og sender ut melding om ledige oppdrag til tolkene.

Dialogmøte med Bergen Døvesenter

Tirsdag 17.04.2012 på NAV Hjelpemiddelsentral Hordaland

Tilstede:
Rune Anda (daglig leder Bergen Døvesenter),
Gunnar Hansen (styreleder Bergen Døvesenter)
Ellen Østrem (styremedlem Bergen Døvesenter),
Geir Rune Folgerø (avdelingsdirektør NAV Hjelpemiddelsentral Hordaland)
Dorthea Vik (leder avd. Tolk)
Astrid Lund (rådgiver/tolk) (ref)
Tolker:            Mette Kirkeli Flatnes og Randi Elisabeth Rygg.

Bergen Døvesenter en kort omvisning på formidlingen og tolkekontoret. Formidlerne forklarte litt om det praktiske arbeidet tolketjenesten gjør når den mottar en bestilling om tolk. Personlige opplysninger om tolkebrukere og –bestillinger ble skjermet for innsyn under besøket.

Kort orientering om formidlingen og deres arbeidsoppgaver, prioritering av oppdrag etc.

Tolketjenesten vil få nytt datasystem i oktober måned og vi håper dette vil effektivisere tjenesten.

’Tilgjengelighetstid’

Tolketjenesten har inngått faste avtaler med frilanstolker og utbetaler vanlig timelønn for at disse skal påta seg oppdrag.

Dette gjelder tolker med avtaler innen høyskoletolking og frilanstolker som har fått oppdrag avlyst på kort varsel.

Disse tolkene, samt ansatte, må benyttes før vi kan kjøpe tolketjeneste av andre frilanstolker.

Utviklingsarbeidet på tolkeområdet

Utviklingsarbeidet på tolkeområdet ble diskutert gjennom hele møtet og omfattet mange punkter. Det er en spennende tid for både tolketjenestene og tolkebrukerne, men samtidig vanskelig å spå hvilke endringer som kan komme og hvordan det vil påvirke tjenesten og brukerne.

Noen av temaene som er aktuelle nå er:
–       Åpningstiden på tolketjenestene
–       Organiseringen av akuttolking
–       Bildetolking
–       Hvordan lang-oppdrag skal formidles

Mål og prioriteringer i NAV

Dette er et styringsdokument for hele NAV, og i år ble det satt større fokus på tolketjenesten enn tidligere år. Arbeid og utdanning er prioriterte områder i hele NAV. For tolketjenesten sin del betyr dette at tolking knyttet til arbeid og utdanning skal dekkes først og at andre oppdrag er lavere prioritert. Unntaket er selvfølgelig akuttoppdrag eller oppdrag som av andre årsaker er viktige å dekke.

Kurs i bruk av bildetolk på Hjelpemiddelsentralen

Bildetolking er et satsningsområde og i begynnelsen av juni vil det bli holdt kurs i bruk av bildetolk på NAV Hjelpemiddelsentral Hordaland.

’Hjelper-rollen’ – skal tolken få andre oppgaver?

Møtedeltakerne fra tolketjenesten innrømmet at de var skeptiske til en utvidelse av tolkerolle da det først ble snakk om dette. Ingen ønsker seg tilbake til tiden da tolkene var ’snille’ og ’hjalp’ de døve med kommunikasjonen.

Det har heldigvis vist seg at det er tolkens kompetanse på kommunikasjon som er det viktige her. Tolkene vet en del om tolkebrukernes behov og kan bidra mer i tilrettelegging.

NAV har som et mål å få flest mulig i arbeid. Kanskje kan tolkene i større grad være med å bidra til at NAV når dette målet for hørselshemmede og døvblinde?

Tolketjenesten vil jobbe bevisst med dette tema, slik at dette kan løses til beste for våre brukere.

Skal tolkene bistå med å skaffe brukerne arbeid?

Rune fortalte om Roald Synnevåg, som er ansatt i NAV og bistår døve arbeidssøkere.

Synnevågs skal bistå brukere i både Hordaland, Rogaland og Sogn og Fjordane og har ikke mulighet til å dekke det behovet som finnes i regionen. Kan det være at tolker tar over deler av hans arbeid fremover?

Vi tok opp skille mellom fylkeslinjen ‘( NAV Arbeid) og spesiallinjen ( NAV Hjelpemiddelsentral)

Tolker kan være med i samarbeid med informasjon til arbeidsplasser og hvordan vi kan tilrettelegge for hørselshemmede, men vi tar ikke over jobben til NAV Arbeid.

Debattkveld i Bergen Døvesenter

om fornyelse av tolketjenesten og ’hjelper-rollen’ 31.05.2012

Tolketjenesten ble oppfordret til å delta på denne kvelden og takket ja til det.

Tolkebrukernes mulighet til å påvirke utviklingsarbeidet på tolkeområdet

Tolketjenesten ønsker innspill i forhold til utviklingen av tjenesten. Noe4 av det arbeidet som pågår nå er interne endringer i organiseringen.

Vi vil med dialogmøtene holde brukere oppdatert på hva som skjer og be om innspill og ta disse med inn i dialogene vi har på overordnet plan.

Vi minnet også om at NAV Hjelpemiddelsentral Hordaland har et områdeutvalg, der ulike brukerorganisasjoner stiller med representanter. Områdeutvalget har 5 møter årlig og går gjennom viktige tema som f.eks. ’Mål og prioriteringer’.

Navn på representanter og referat finnes på nav.no

( http://www.nav.no/Helse/Hjelpemidler/NAV+Hjelpemiddelsentral/NAV+Hjelpemiddelsentral+Hordaland/Relatert+innhold/Omr%C3%A5deutvalet.98849.cms )

 

Tolkens makt i møte med brukeren

Dette er tema som jevnlig blir diskutert på tolketjenesten blant både formidlere, så vi har et bevisst reflektert forhold til dette.

NAVs fire utviklingsdimensjoner for 2012, som innebærer at NAV skal
–       styrke brukermøtet.
–       ha en forsvarlig forvaltning.
–       sikre en effektiv drift.
–       inneha riktig kompetanse.

NAVs visjon er å være ’tydelig, tilstede og løsningsdyktig’ og for å nå dette mener vi at de ansatte er nødt til å sørge for god kommunikasjon med tjenestebrukerne.

Vi stiller jevnlig spørsmål til sine ansatte; ’Hvorfor er du her?’ – for å minne de ansatte på at de jobber for brukerne av hjelpemiddelsentralen.

Når brukerne opplever at de møter veggen hos tolketjenesten – og motsatt

Tolketjenesten opplever dessverre at det oppstår samarbeidsproblemer med brukere fra tid til annen. Tolketjenesten pleier å invitere til møte dersom problemene ikke løser seg. I de fleste tilfellene bunner samarbeidsproblemene i misforståelser som oppklares når tolketjeneste og tolkebruker møtes.

Tolketjenesten har også et ansvar for å klargjøre hvilke rammer tjenesten må forholde seg til.

Ofte beror dette på forventnings- misforståelser, altså at en forventer mer enn vi kan innfri.

Valg av tolk

Brukere kan komme med ønsker om tolk, men vi kan dessverre ikke alltid innfri ønskene.

Bytte av tolk

Bestiller skal ha beskjed dersom vi har bytte av tolk. Det kan medføre ubehag, dersom bruker får andre tolker enn den de trodde skulle komme.

Vi vet at det til tider har vært gjort feil fra tolketjenesten pga tidspress etc, men dette er noe vi jobber med hele tiden for å forbedre.

Tolk som trekker seg

Dessverre har vi opplevd uheldige episoder der tolker har trukket seg fra oppdrag på kort varsel og vi ikke har klart å sette inn andre tolker.

Dette er dessverre en bakside av medaljen, når vi har stor andel av frilanstolker kontra fast ansatte. Frilanstolker står fritt til å trekke seg fra oppdrag på kort varsel.

Frilanstolker har frihet til å velge oppdrag i større grad enn tilsatte. Det er også en av fordelene med å være frilans.

Tolketjenestens plassering i NAV

Tolketjenesten er plassert inn under NAV Hjelpemiddelsentral. Det har tidligere vært diskusjoner på om dette er rett plassering.

Vi har i dag informasjon om at en omorganisering av dette vil skje.

Neste møte blir i juni.