Bergen Døvesenter har årsmøte torsdag 19. mars 2015 kl. 18.00

Dagsorden:
01 Åpning med minnetale
02 Valg av møteleder og varamøteleder
03 Valg av to referenter
04 Valg av tellekorps på tre personer
05 Godkjenning av innkalling og saksliste
06 Årsmelding for år 2014
07 Revidert årsregnskap for 2014
08 Årsberetning og revidert årsregnskap for
Bergen Døvesenters Felleslegat
09 Innkomne lovforslag
10 Andre innkomne forslag
11 Budsjett 2015 til orientering
12 Valg, som ledes av valgkomiteen
a) Styreleder, for ett år
b) To styremedlemmer, for to år
c) To varamedlemmer, for ett år
d) Autorisert revisor, bilagsrevisor og varabilagsrevisor
e) Lovkomite på tre medlemmer
f) Styre for kapitalfondet (3 medlemmer + 2 varamedl.)
g) Styre for hyttekomiteen (leder, sekretær, medlem)
h) Valgkomite

Det blir gratis middag til alle som skal delta på årsmøtet.
Serveringen begynner kl 16.00 (fram til kl 18.00).

This entry was posted in Kunngjøring. Bookmark the permalink.